Skargi i wnioski

TRYB PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej “Przychodnia” w Sycowie
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 roku.

  1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefaksem, pocztą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
  2. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
  3. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego i zwięzły opis treści sprawy.
  4. Skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.5. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez SP ZOZ “Przychodnia” w Sycowie lub przez pracowników w nim zatrudnionych, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.6. Skargę lub wniosek na działalność poradni, pracowni czy rejestracji rozpatruje dyrektor  SP ZOZ “Przychodnia” w Sycowie.
  5. Skargi i wnioski na działalność przychodni i wiejskiego ośrodka zdrowia przyjmuje dyrektor SP ZOZ “Przychodnia” w Sycowie, przy ul. Wrocławskiej 2 w Sycowie we wtorki w godzinach od 8:00 do 9:30         w pok . 214  – tel. 62 785 51 91.
  1. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, dyrektor SP ZOZ “Przychodnia” w Sycowie wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Dyrektor SP ZOZ “Przychodnia” w Sycowie

Piotr Nogala

 

wstecz